تعهدات

بر اساس اعتقادات واهداف انسانی مرحوم استاد میر مصطفی سید عالی نسب همواره بخشی از منافع حاصل از فعالیت های شرکت به کمک به احداث مراکز درمانی وامور خیریه وهمچنین حمایت از مراکز پژوهشی وتحقیقاتی تخصیص یافته است.


تعهد کیفی :
با توجه به حساسیت واهمیت ایمنی محصولات ،شرکت همواره از بدو تأسیس تعهد کیفی را بعنوان یک باور و فرهنگ جدایی ناپذیر نزد همکاران خود ایجاد وتقویت نموده است وحتی در فضای رقابتی سخت نیز عالی نسب ضمن حفظ وارتقاء کیفیت خود توانسته است سهم بازار خود را از این طریق حفظ و توسعه دهد بنابر این رعایت الزامات واستاندارد های کیفی در محصولات و خدمات یکی از رموز موفقیت شرکت عالی نسب بوده است.