سماور نفتی طرح کیسه ای

شروع تولید 1331

سماور نفتی طرح کیسه ای