دریافت تندیس از هفدهمین جشنواره تولید ملی - افتخارملی