دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت لوازم خانگی عالی نسب

دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت لوازم خانگی عالی نسب

شرکت لوازم خانگی عالی نسب در اسفند ماه 1398 موفق به دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کننده از سازمان حمایت از مصرف کنندگاه وتولید کنندگان گردید.

دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت لوازم خانگی عالی نسب
دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت لوازم خانگی عالی نسب